Az MTA Atommagkutató Intézetének Tudományos Tanácsa

A TT leírása

A Szervezeti és Működési Szabályzat 17.2 pontja foglalja össze a TT alapvető jellemzőit. E mellett idézzük még a szorosan kapcsolódó 8.1, 9.2 és 17.3 részeket.

17.2. Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács az igazgatónak az intézet egész tudományos közösségét reprezentáló tanácsadó testülete, amely az intézet minden ügyében illetékes.

A Tudományos Tanács szavazati joggal bíró tagjai az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló kutatóprofesszorok és tudományos tanácsadók, az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a tudományos főosztályvezetők, a Részecskegyorsító Centrum vezetője, a Debreceni Egyetem Tanácsa által kijelölt két képviselő, a DE TTK - MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék vezetője; tanácskozási jogú tagjai az intézet emeritus professzorai. Ha van olyan tudományterület, amelynek nincs szavazati jogú képviselője a Tanácsban, a Tanács kooptálhat szavazati jogú tanácstagokat az intézet kutatói közül a helyzet megszüntetésére. A kooptált tagok száma nem haladhatja meg a nem kooptált tagok számának 10 %-át. A Tudományos Tanács elnökét és helyettesét a Tanács a tagjai közül választja meg. A Tudományos Tanács titkára a tudományos titkár. Az üléseken a tagokon kívül meghívottak is részt vehetnek. Állandó meghívottként van jelen a gazdasági igazgató, az intézetben működő TUDOSZ alapszervezet titkára és az intézeti Közalkalmazotti Tanács elnöke, akiket távollétük esetén meghatalmazottjuk helyettesíthet.

A Tudományos Tanács véleményt nyilvánít az igazgató által eléje utalt minden kérdésben. Döntését megelőzően az igazgató köteles a tanács elé tárni az alábbi ügyeket:

A Tudományos Tanács javaslatot tesz a kutatóprofesszor, a tudományos tanácsadó, a tudományos főmunkatárs munkakört ellátók magasabb fizetési fokozatba történő átsorolásáról az SzKSz-nek megfelelően, valamint dönt arról, hogy az intézeti habilitációról szóló szabályzatban leírt tudományos főmunkatársi minősítő eljárás eredményesnek minősíthető-e. Rendszeres időközönként értékeli az intézetben folyó kutatási témák eredményességét.

A Tudományos Tanács üléseit az elnök a szükség szerinti gyakorisággal hívja össze. A Tudományos Tanácsot össze kell hívni valamely kérdés megtárgyalására, ha azt legalább 5 tagja írásban kéri.


8.1. A feladatok ellátásának részletes, belső rendje és módja

A tudományos kutatások irányvonala összintézeti ügy: a tanácsadó testületek véleményére támaszkodva és az intézetfejlesztési pályázatok sikerétől függően az igazgató határozza meg.

Az egyes szervezeti egységek konkrét feladatait a B rész megfelelő pontjai tartalmazzák, azok végrehajtásának rendjét az egység vezetőjének irányításával és az igazgató jóváhagyásával az egységek maguk határozzák meg.

A kutatómunka olyan témák műveléséből áll, amelyek az intézet általános kutatási irányvonalába illeszkednek. A kutatók egyedül vagy kutatócsoportokba szerveződve kutatási témákon vagy megbízás alapján központi feladatok megoldásán dolgoznak, A kutatócsoportok feladataikat intézeti és külső feladattervekben fogalmazzák meg, és a végrehajtáshoz szükséges speciális feltételeket pályázati úton teremtik meg. Konkrét célprogramokra vonatkozó pályázat benyújtását bármely közalkalmazott kezdeményezheti, de az ilyen pályázatok szorgalmazása a szervezeti egységek vezetőinek felelőssége. A pályázatok benyújtásáért a megvalósításukra alakult ideiglenes kutatócsoport vezetője, a témavezető felelős. A pályázati szándékról, a pályázat benyújtásáról az érintett szervezeti egységek vezetőit tájékoztatnia kell. A pályázatok előkészítése és benyújtása általában nem járhat költséggel, ilyen kihatású pályázat benyújtása csak az igazgató előzetes kötelezettségvállalásával és a gazdasági igazgató ellenjegyzésével történhet. A pályázatok beadását az igazgató hagyja jóvá. A kitűzött feladatok megvalósításáért, a jelentések elkészítéséért és az eredmények megfelelő helyen és időben történő publikálásáért a témavezető felelős. A témák eredményességét a Tudományos Tanács rendszeres időközönként értékeli.


9.2 A tudományos feladatok tervezésének rendszere

Az intézetben művelt témák tárgyévi feladatait röviden megfogalmazott célkitűzésekben kell meghatározni, a megelőző évben elért tudományos eredményeket az MTA előírásai szerint összesítő beszámoló elkészítésével egyidejűleg. A témacélkitűzéseket az osztályvezetők összesítik és hangolják össze.

Az intézet tudományos célkitűzései a kutatócsoportok témavezetői által megadott célkitűzések összegzésével és összehangolásával készülnek el. Felelős: a Tudományos Tanács és annak az elnöke.

Az intézet tudományos tervei elkészítése során figyelmet fordít az innovációs tervezésre: biztosítja, hogy minden időszakban legyen kiemelkedő eredményeket hozó téma az intézetben. Felelős: a tudományos igazgatóhelyettes.

A tudományos tervhez erőforrásfelhasználási terv is készül, melyben a központi forrásokból a stratégiai célok elérésére biztosított anyagi és humán erőforrások kerülnek számbavételre és tervezésre. Felelős: az igazgató.

Az intézet előtt álló feladatok megoldásához szükséges humán erőforrás tervezése a tervezési feladat fontos eleme. A stratégiai jelentőségű és egyéb közös feladatok ellátására alkalmas személyek kiválasztására, szükség esetén szerződtetésére és továbbképzésére vonatkozó tervre az igazgatóhelyettesek tesznek javaslatot.


17.3 Könyvtári Bizottság

A Könyvtári Bizottság feladata, hogy az intézeti könyvtár működését felügyelje és a könyv- és folyóirat-beszerzési igényeket, elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférést, a könyvtár-informatikai rendszer működését koordinálja. Javaslatokat tesz a könyvtár fejlesztésére, szakkönyvek és szakfolyóiratok megrendelésére. Figyelemmel kíséri a könyvtári szolgáltatásokat, és szükség esetén változtatási javaslatokat tesz.

A Könyvtári Bizottság elnöke a tudományos igazgatóhelyettes, tagjait az igazgató kéri fel. A bizottság személyi összetételének kialakításakor gondoskodni kell arról, hogy az intézetben művelt minden nagyobb tudományterület képviseletet kapjon. Hivatalból tagja a bizottságnak a könyvtár vezetője.

A Könyvtári Bizottság elnöke a könyvtár helyzetéről és működéséről a Tudományos Tanácsot évente tájékoztatja.