2010. augusztus 30.

PHYSICAL REVIEW A 81, 043416 (2010)

Interference effect in the dipole and nondipole anisotropy parameters of the Kr 4p photoelectrons in the vicinity of the Kr (3d)-1np resonant excitations

(A Kr 4p héjáról származó fotoelektronok szögeloszlását leíró dipól és kvadrupól paraméterek interferenciája a Kr (3d)-1np rezonáns gerjesztés környezetében)

Ricz Sándor 1,2, Ricsóka Tícia 1,2, K. Holste 2, A. Borovik Jr. 2, D. Bernhardt 2, S. Schippers 2, Kövér Ákos 1, Varga Dezső 1, A. Müller 2

1 Institute of Nuclear Research of Hungarian Academy of Sciences, Debrecen, P.O. Box 51, H-4001, Hungary
2 Institute for Atomic and Molecular Physics, Justus-Liebig University Giessen, D-35392 Giessen, Germany


A cikkünkben bemutatott új eredményeket, a Kr 4p fotoelektronok szögeloszlásának vizsgálatával kaptuk olyan foton energia tartományban, ahol rezonáns gerjesztés is lejátszódik. A szögeloszlás leírásához a dipól (β) és kvadrupól (γ és δ) anizotrópia paramétereket határoztuk meg kísérletileg, a foton energiájának függvényében. Egyúttal a fotoionizáció és a rezonáns gerjesztési folyamat leírására kidolgoztunk egy egyszerű elméleti modellt is. A mért dipól paramétereket összehasonlítottuk az elméleti modellszámítások eredményeivel. A mért és a számított paraméterekre azt mutatták, hogy a Kr 4p fotoelektronok szögeloszlását a gerjesztési folyamat jelentősen befolyásolja. A kísérleti és az elméleti anizotrópiai paraméterek értékei különböző módon függnek a foton energiájától. Ez az eltérés bizonyítja, hogy a direkt ionizáció és a rezonánsan gerjesztett parcipatoros Auger bomlás között interferencia lép föl. Kiemelkedő eredmény, hogy hasonló jelenséget észleltünk a γ paraméter esetében is, ahol az interferencia még erősebb volt. Ez volt az első olyan vizsgálat a kvadrupól anizotrópia paraméterek esetében, amelyben jelentős kölcsönhatás volt kimutatható a direkt ionizációs csatorna és a rezonánsan gerjesztett parcipatoros Auger bomlás között.

A kísérleteket a DAISY szinkrotonon, a HASYLAB-ban (Hamburg, Németország) végeztük. A foton - atom ütközésből származó fotoelektronokat a debreceni Atommagkutató Intézetben kifejlesztett ESA-22D elektronspektrométerrel vizsgáltuk. A spektrométer egy gömb és egy hengertükör analizátorból áll. A gömbtükör a szórási síkból származó elektronokat a hengertükör analizátor bemenő résére fókuszálja. A hengertükör analizátor méri az elektronok energiáját. A fotoelektronokat egy időben detektáltuk 22 csatorna-elektronsokszorozóval a polarizáció vektorra nézve a 0° és a 360° szögtartományában (kivéve 90° és 180°-nál).


Korábban:2010. július 5.
Nanochannel alignment analysis by scanning transmission ion microscopy

Nanotechnology 21, 295704 (2010)
Rajta István, Gál Gabriella, Szilasi Szabolcs, Juhász Zoltán, Biri Sándor,
Mátéfi-Tempfli Mária és Mátéfi-Tempfli István