Drótos László

Merre tovább az Infósztrádán?*

A hazai akadémiai hálózatokon folyó élet gyorsított filmként pereg. A számítástechnikával kapcsolatos dolgok egyébként is egyre nagyobb ütemben változnak világszerte, nekünk pedig két évtizedes lemaradást kell behoznunk az embereket és gépeket összekötô digitális vonalak és a rájuk épülô kibervilág létrehozásában. Az IIF program tulajdonképpen töretlen mûködésének köszönhetôen a szükséges technika már itt van és -- remélhetôleg egyre megbízhatóbban -- mûködik is. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program beindulásával és az alternatív, üzleti alapokon mûködô, Internet-hozzáférést kínáló vállalkozások megjelenésével pedig egyre szélesebb kör számára válik elérhetôvé ez a különös kommunikációs csatorna. Az elmúlt két-három év legfontosabb hálózati fejleménye nálunk "az Internet felfedezése" volt. Több ezren tanultuk meg a szükséges kommunikációs eszközöket; megnéztük és kipróbáltuk a csodálatos új Internet-szolgáltatásokat, a legizgalmasabb vagy legszínvonalasabb külföldi információforrásokat; és ezeken felbuzdulva mi is megpróbáltunk hasonlóakat létrehozni. Alakulgat a felhasználók szervezett oktatásának, a magyar nyelvû segédanyagok megjelentetésének, a Hálózat tömegkommunikációban való népszerûsítésének kérdése is.

Persze még sok minden tennivaló van: a "kis magyar Internet" még eléggé kezdetleges, egészen alapvetô szolgáltatások hiányoznak, és a már mûködô rendszerek is sokszor csak messzirôl hasonlítanak a külföldi példaképekre, közelebbrôl megnézve ôket bizony igencsak szegényesek, töredékesek, rosszul menedzseltek, sôt néha már most elavultak. De azért egyre többen fejlesztenek és lényegében csak kitartó rutinmunka kell a meglevô hiányok felszámolásához, a hazai kibervilág "lakhatóvá tételéhez".

A kérdés ezek után az, hogy amikor a kézenfekvô alkalmazásokkal elkészültünk -- létrejönnek a magyar tematikus "beszélgetô" fórumok, az intézményi információs rendszerek és faliújságok, a szoftver- és dokumentumarchívumok, a tudományos és közhasznú adatbázisok --, akkor hogyan tovább? Milyen új területek, alkalmazások, felhasználási formák lehetségesek még a hálózatokon, és a lehetséges formák közül melyeket érdemes ténylegesen megvalósítani?

Mert lehetôségekben nincs hiány! Mielôtt a Clinton-kormányzat, pontosabban Albert Gore alelnök kezdeményezésére sikerült elfogadtatni az amerikai kongresszussal a High Performance Computing Act nevû törvényt, a politikai csatározások során a gigabit/sec sebességû országos gerinchálózat megépítésének szükségességét bizonygatók igencsak szabadon engedték a fantáziájukat. Az újságírók által gyorsan information superhighway-nek elkeresztelt leendô hálózat segítségével az elképzelések szerint a tanyasi iskolások ugyanúgy hozzáférhetnek majd a Kongresszusi Könyvtár sokmillió kötetéhez, mintha Washingtonban lennének [2];

[Library of Congress Home Page]
About the Library and the World Wide Web
See what's new in August 1995 on this server, access usage statistics, and read about the Library of Congress and the World Wide Web.

Exhibits and Events
View major exhibits of the Library of Congress and read about other Library events.

Services and Publications
Read about Library services, publications, and conferences.

<>
1. ábra. A washingtoni Kongresszusi Könyvtár bejelentkezô lapja ("HomePage") széleskörû választékot kínál a "táv-olvasó"-nak. [2]

interaktív, virtuális valóság-elemeket tartalmazó szórakoztatási formák jöhetnek létre, például a Bill Gates és Steven Spielberg cégeinek részvételével megalakult DreamWorks stúdió termékeként [3]; bármelyik háztartásból lehetôvé válhat a távmunka, távvásárlás, távfoglalás és egyéb "táv"-dolgok intézése [4], melyekért mondjuk a DigiCash "elektronikus pénzével" lehet majd fizetni [5]. (Lásd errôl a témáról még Kassai Tamás szakdolgozatát [6] vagy Michael J. Paul és John E. Gochenouer cikkét [7] a Magyar Elektronikus Könyvtárban.)

[DigiCash]
This server supports keyword search.
2. ábra. Vásárlás elektronikus módra. A feliratos gombok megnyomása révén juthat a vevô a kívánt információhoz, s annak ismeretében a portékához. Sôt, célirányosan kikereshetô egy konkrét árucikk is. [5]

Csakhogy egy dolog a lehetôség és egészen más az, hogy végül a politikusi és újságírói szenzációkeltô jóslatokból mi és mikor fog ténylegesen megvalósulni, mire lesz valódi igény és közelégedettséget kiváltó technikai megoldás. (Ott van például már elég régóta a videótelefon, melyet a videókonferenciával együtt szintén az infósztráda egyik csábító "következményének" tüntetnek fel, de amely iránt korábban sem volt tömeges igény.) És a másik nyitott kérdés egyelôre, hogy ez az információs országút a már létezô és rendkívül sikeresen fejlôdô Internet technikájára, alkalmazásaira és kultúrájára épül-e rá, vagy azt perifériára szorítva, egészen más módon -- feltehetôen a többi kommunikációs eszközhöz (sajtó, rádió, televízió, videó stb.) hasonlóan -- szervezôdik és mûködik majd.

Bár a vezetô országok (pl. Japán, Nagy-Britannia, Franciaország) sietve felsorakoztak az amerikai kezdeményezés mellé és meghirdették a saját "infósztrádájukat", de ezek kiépítése még néhány évig eltart, itthon pedig a belátható kb. öt évben biztosan nem lesz kiterjedt gigabites adathálózat, s a fenti fantáziák megvalósulására inkább csak helyi, kísérleti projektek keretében kerülhet sor. A végtelen lehetôségek közül nekünk inkább azokkal érdemes tehát foglalkozni, amelyek nagyrészt a már meglevô technikával és a hazai szûkös pénzkeretekkel is megvalósíthatók lennének. A még így is számos alkalmazási formát -- az üzleti-kereskedelmi jellegûket most kihagyva -- három csoportba sorolhatjuk:

1. Oktatás és ismeretterjesztés

Az amerikai, nyugat-európai trendeknek megfelelôen néhány év múlva (remélhetôleg) nálunk is megjelennek a középiskolák, sôt esetleg részben az általános iskolák is az NIIF program által felvázolt magyar "infósztrádán". Mire ez a felhasználói kör bekapcsolódik, addigra már néhány nekik való információforrást is létre kellene hozni. Nyilvánvaló, hogy szemben a jelenlegi egyetemi/kutatói hálózat-használókkal, az iskolások és tanáraik számára kevésbé érdekesek és kevésbé jól használhatók azok az általában angol nyelvû szolgáltatások, melyeket külföldön már létrehoztak ilyen ismeretterjesztô, oktatás-segítô céllal. A NASA ûrfelvételeivel [8] vagy a USGS dinoszaurusz kiállításával [9] természetesen nem érdemes versenyezni, de a magyar kutatóhelyeken is ösztönözni lehetne az adataik/anyagaik részleges közzétételét és elképzelhetôk lennének online multimédia tankönyvek, képeskönyvek, kiállítások és múzeumok is Magyarországról, a kultúráról, az egyes tudományterületekrôl. Ezeket nyilván szakembereknek, tudósoknak kell létrehozniuk, egyre inkább bevonva az alsóbbfokú oktatásban dolgozó tanárokat is.

[NASA.GIF]

Educational Resources

Atlas of Mars / Ames /
-- Browsable, scrollable photoatlas of the planet
Basics of Spaceflight / JPL /
-- Electronic workbook on various aspects of spaceflight and solar system exploration
Catalog of NASA Earth and Space Science CD-ROMS / Goddard /
-- Descriptions and ordering information for discs available from the NSSDC
CEA Educational Outreach Page / U. Cal. Berkeley /
-- Educational services from the Center for Extreme Ultraviolet Astrophysics
Exploration in Education / STScI /
-- Electronic picture books
Global Quest / Ames /
-- NASA K-12 Internet Initiative resource list
High Performance Computing and Communications (HPCC) K-12 Program / Langley /
-- A pilot program to enhance science and mathematics curricula
HPCC program's educational resources listing
-- Extensive list of both NASA and non-NASA online resources
HPCC program K-12 activities at Lewis Research Center
-- K-12 educational resources via NASA Lewis
INSPIRE: Interactive NASA Space Physics Ionosphere Radio Experiments
-- Project for high schools to observe and study naturally-occurring VLF radio emissions
The JASON Project
-- Interactive expeditions to remote parts of the world via the network with live participation by students around the world
JPL Educator's Guides (directory)
-- See index.
NASA Programs for Individuals
-- Information on educational programs at NASA for students and faculty members
NASA SpaceLink
-- A NASA-wide interactive information service geared to the educational community
Online Astronomy: Ask Dr. Sue / Goddard /
-- Online astronomy lessons for elementary and middle school students
3. ábra. A NASA online oktatási szolgáltatásaként a legújabb információk érhetôk el, pl. úgy is, hogy kérdéseket lehet feltenni a szakterület tudósának. [8]

Egészen egyszerû megoldásokkal is lehet népszerû dolgokat létrehozni, mint amilyen például az Argonne National Laboratory elektronikus konferenciákat tartalmazó rendszerében a Kérdezz meg egy tudóst nevû szolgáltatás [10]. Itt a gyerekek bármilyen tudományos kérdést feltehetnek, melyre egy-két napon belül egy "valódi" szakember válaszol.

Idôvel lehetne olyan információhalmazokat is létrehozni, melyeket maguk a tanulók építgetnek. Ezek a "virtuális világok" az építést és az egymással való ismerkedést hangsúlyozó online MUD játékok mintájára mûködhetnének [11]. (A MicroMuse [12] például "egy online, futurisztikus város, amit teljesen a rendszer használói építettek. Több száz tanuló vett részt mindenhonnan ebben az oktatási kísérletben, amit az MIT koordinált." [13]) Vagy lehetnének laza hipermédia kapcsolatokkal összekötött szöveg-, hang- és képgyûjtemények, pl. az évezred végének Magyarországáról a gyerekek szemszögébôl. (Korábban az angolok indítottak egy ilyen, Domesday nevû mozgalmat, ahol kisiskolások az ország minden részérôl küldtek be közvetlen környezetüket bemutató írásokat, rajzokat, fényképeket, hangfelvételeket. Ezt ma már a hálózati és a CD-ROM technikára alapozva nálunk is meg lehetne tenni).

Ezek az alkalmazások a már meglévô Internet-eszközökkel (WWW, Gopher és MUD szoftverekkel) is megvalósíthatók. Létrehozhatók lennének azonban olyan -- az alapadatokat a "valódi világból" és "valós idôben" vevô -- interaktív szimulációk és modellek, valamint távoktatási rendszerek is, melyekhez a szoftvereket még ki kell fejleszteni. Az utóbbinak, vagyis a hálózaton folyó távoktatásnak [14] egyre nagyobb sikere és tekintélye van külföldön, de az elôbbire, a valós idejû online rendszerekre az idôjárási mûholdfelvételeken és a tôzsdei információs rendszereken kívül nem sok példát lehet ma még találni. Pedig a világhálózat ezen a téren igazán egyedülálló lehetôségeket kínál: olyan szimulációs oktatóprogramok készülhetnének szociológiai, környezetvédelmi, gazdasági, egészségügyi stb. témákban, amelyek különbözô szondák és mérômûszerek, statisztikai adatbankok, vagy éppen online kérdôíves felmérésekre érkezô válaszok adataival dolgoznának. Vagy milyen érdekes lenne a bibliográfiai adatbázisokban feldolgozott újságcikkek és tudományos publikációk témáit, a hírek és gondolatok áramlását vizuálisan, idôben változó képek formájában megjeleníteni.

Érdemes megjegyezni, hogy már most is van egy-két olyan próbálkozás nálunk, melyek ismeretterjesztési, oktatás-támogatási célokra (is) használhatók lesznek majd. Mintegy spontán alakulgat a Virtual Turist rendszer magyarországi "útikalauza" [15]; egyre több intézményi Gopher vagy WWW rendszerben gondolnak arra, hogy az illetô városról, sôt a tágabb környékrôl is szolgáltassanak valamilyen ismertetô szöveget, fényképeket, térképeket. Ezt a tevékenységet bátorítani és egy kicsit koordinálni kellene.

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) [16] is részben a leendô iskolai felhasználók körét célozza meg: a magyar irodalom klasszikusainak szolgáltatása számítógépes formában egy nyilvános és ingyenes online rendszerben. Még inkább bevonná a diákokat a kibervilág építésébe az -- egyelôre csak elképzelések szintjén létezô -- Fahrenheit 451 mozgalom vagy verseny (kicsit hasonló az amerikai Project Gutenberg-hez [17]), melynél az iskolákban szövegszerkesztést tanulók egy-egy irodalmi mû begépelésével gyarapíthatnák a MEK állományát. Vannak kezdeményezések elektronikus galériák létrehozására is, a magyar festészet mestermûveinek bemutatása céljából [18].

Select one of:
4. ábra. A Magyar Elektronikus Könyvtár gopher-menüje, amely a NIIF program során beruházott központi gépen érhetô el. [16]

[HuDir.gif]
5. ábra. A "HuDir" magyar képzôművészeti archívum jelentôs hazai múzeumok gyűjteményébe enged betekintést. [18]

2. Tudomány

A jelenlegi magyar Interneten a szórakoztató és közérdekû dolgok mellett az információforrások többsége tudományos jellegû. De a leggyakoribb, legegyszerûbb, "mindennapos" alkalmazásokon túl (pl. szakmai fórumok, adatbázisok és könyvtári katalógusok elérése, tudományos eredmények és szakirodalom küldözgetése) van egy sor más lehetôség is. Például egyáltalán nincsenek még színvonalas minôségû és tartalmú tudományos vagy szakmai elektronikus folyóiratok Magyarországon (sôt hírlevél-jellegû próbálkozások is alig vannak). Pedig az e-journal ma már elfogadott "mûfaj" a világban [19], sorra jelennek meg a nagy múltú folyóiratok elektronikus kiadásai, illetve a már csak hálózati terjesztésre szánt kiadványok [20].

[Mendeleev
[Mendeleev
6. ábra. Az Oroszországban közzétett Mengyelejev Közlemények c. kémiai szaklap, közös kiadásban a Royal Society of Chemistryvel, online olvasható, megrendelhetô. [20]

Nálunk egyelôre inkább csak az elsô típusra van példa [21], és érdekes módon a magyar folyóiratok és újságok közül elsôként a mûvészeti és a társadalomtudományi témájúak készítôi fedezték fel az elektronikus publikálásban rejlô lehetôségeket, s nem pedig a mûszakiak vagy a természettudósok.

[JELENKOR.gif]

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT

BALLA ZSÓFIA versei 483
ZÁVADA PÁL: Álmában a város 485
RÁBA GYÖRGY versei 492

*

JOSZIF BRODSZKIJ versei (Baka István fordításában) 493
KŐRÖSI ZOLTÁN: A tárt szárnyú lepke (regény, III.) 496
SIMON BALÁZS versei 513
POZSVAI GYÖRGYI: A lét-körzet tájai (Bodor Ádám Sinistra körzetéről) 515
MAKAY IDA versei 527
TAMÁS FERENC versei 528
FRIED ISTVÁN: Baka István hetvenkedő katonája (A tragikus Háry János) 531
ZELEI MIKLÓS: Az atomszív 540
PEER KRISZTIÁN versei 543

*

RICHARD RORTY: A filozófia és a jövő 545
A filozófia után, demokrácia (Giovanna Borrardori interjúja Richard Rortyval) 551
BOROS JÁNOS: Richard Rorty - a racionalitástól az érzékenységig 558

*

BÓNUS TIBOR: Átlépés az üvegen (Üvegezés - Műhelytanulmányok Márton László regényéről) 567
GÁCS ANNA: Peer Krisztián: Belső Robinson 573
KÁROLYI CSABA: Eörsi István: Időm Gombrowiczcsal 575
FORGÁCS ÉVA: Vajda Júlia kiállítása a Kassák Múzeumban 576

7 ábra. A Jelenkor c. folyóirat elektronikus változata olvasható a hálózaton. A tervezett számok tartalma az "Elôzetes"-ben, az elôzô számok pedig az "Archívum"-ban visszamenôleg is elérhetôek. [21]

A hálózat kiváló eszköz közös tudásbázisok építésére egymástól távol dolgozó szakemberek számára. Erre már vannak nemzetközileg is sikeres példák többek közt az atomfizikusok [22] vagy a genetikusok [23] részére, melyekbe most már a magyar kutatók is be tudnak kapcsolódni, de elképzelhetôk más szakterületeken vagy csak országos szinten is ilyen projektek. A dokumentumok és adatok halmazából álló tudásbázisokon túl, magasabb (pl. szakértôi rendszer [24]) szinten szervezett dolgok is létrehozhatók lehetnének. Utóbbiakhoz ismét csak szoftverfejlesztés kell.

3. Demokrácia és nyilvánosság

Ezen a területen mindenki csak a korlátlan lehetôségeket emlegeti: az "intelligens városok" lehetôségét [25], a közügyek tömegkommunikációtól torzítatlan megismerésének és a róluk való véleménynyilvánításnak a lehetôségét, a nyíltság és a megnövekedô állampolgári hatalom lehetôségét; de ilyen irányban még nem sok fejlesztés történt eddig itthon. Igaz, külföldön is szinte csak az elmúlt néhány hónapban jelentek meg (mintegy egymással versenyezve) a hálózaton a különbözô állami/kormányzati hivatalok és vezetôk, hogy dokumentumaikat ezen a csatornán is elérhetôvé tegyék és e-mail (elektronikus) postafiókokat nyissanak az emberek véleményének, problémáinak megismerésére [26]. És csak egy-két éve mûködnek az elsô, totálisan "behálózott" közösségek, kísérleti városok [27].

[WhiteHouse.gif]
8. ábra. Az Egyesült Államok elnöki rezidenciájának "HomePage"-e, egy ún. "helyérzékeny" kép-térkép. Clinton elnök pedig szóban üdvözli a látogatót. [26]

Nálunk is van ugyan már néhány biztató jel (pl. miniszterelnöki WWW [28] és e-mail postaláda, Magyar Elektronikus Tôzsde, parlamenti információs rendszer [29], egyes HIX-fórumok [30], Köz-Hely Egyesület [31]), de ezek mögött néha csak pár lelkes ember áll és nem valami komoly intézményi elhatározás és támogatás. Szorgalmazni lehetne, hogy a nem titkos, de a tömegkommunikációban vagy más hagyományos csatornákon nem, vagy csak nehézkesen terjeszthetô dokumentumok (a teljes magyar jogi anyag [32], MTI jelentések, jegyzôkönyvek, tanulmányok, pénzügyi kimutatások, regionális fejlesztési tervek, hivatalos nyomtatványok, szabályzatok stb.) teljes szöveggel kerüljenek fel nyilvánosan és lehetôleg ingyenesen használható rendszerekre.

[MKOGY.gif]
9. ábra. A magyar parlament információs rendszerének "nyitólapja", amelyen böngészni lehet az alapadattárban, parlamenti képviselôk és más vezetôk személyi adataiban, törvény- és határozati javaslatokban, stb. [29]

Az ilyen online információforrások országos, helyi (önkormányzati) [33] és intézményi szinten is létrehozhatók. Az amerikai kormányzat az utóbbi idôben igazán példamutatóan nyitja meg a dokumentum archívumait a nagyközönség elôtt [34], nálunk egyelôre elképzelhetetlen, hogy a személyiségi jogokat nem sértô adatokat (KSH statisztikák, telefonkönyvek, körözések, közmûvek, telekkönyvek, koncessziók, cégbejegyzések, stb.) az illetékes -- közpénzekbôl fenntartott -- hivatalok kiadják a kezükbôl és hozzáférhetôvé tegyék az adófizetôk számára.

A passzív tájékoztatás mellett újszerû, interaktív alkalmazások is elképzelhetôk: a közzétett anyagok véleményezésének lehetôsége, gyors közvéleménykutatások és "népszavazások" lebonyolítása [35], csoportos döntéselôkészítô és döntéshozó rendszerek létrehozása, hivatalos ügyek távolról való elintézése (pl. útlevélkérés). Az ezekhez szükséges hálózati eszközök még szintén nem, vagy csak részleteikben léteznek.

Mint talán az eddigiekbôl is látható, jó néhány érdekes, új alkalmazás képzelhetô el, alig néhány perces töprengéssel is. Viszont ezek talán még egy kicsit "utópisztikusnak", korainak tûnhetnek; egyelôre a hazai akadémiai hálózatoknál még a fô hangsúly a felhasználói kör bôvítésén és tanításán, az alapvetô szolgáltatások megbízható üzemeltetésén, a pénzügyi és technikai "szûk keresztmetszetek" felszámolásán, az NIIF program töretlen folytatásának biztosításán van.

Ugyanakkor az ország pénzügyi nehézségei komolyan veszélyeztetik a hazai non-profit Internet finanszírozását, így sürgôsen fel kellene mutatni olyan takarékos vagy eredeti hálózati alkalmazásokat, amelyekkel igazolni lehet az "infósztráda" fenntartásának és állandó fejlesztésének költségeit. Az sem utolsó szempont, hogy ha a "követô" módszer helyett megpróbálunk világviszonylatban is eredeti fejlesztéseket produkálni az Interneten, akkor az gazdasági eredményeket is jelenthet. Jó példának elegendô az elmúlt néhány évben fantasztikus technológiai és pénzügyi sikert eredményezô World-Wide Web rendszerre gondolni, melyet eredetileg egy genfi kutatóintézetben (CERN) találtak ki. S végül: ha továbbra is büszkék szeretnénk lenni a magyar tudomány és oktatás hírnevére, akkor követnünk kell ôket oda, ahová tartanak: a nemzetközi hálózatokra.

Hivatkozások és felhasznált irodalom

Az alábbi dokumentumok helyét az Interneten elterjedt URL címekkel (pl. http://...; gopher://...; telnet://...) adtuk meg. A legtöbb korszerû hálózati "nézegetô" program (Netscape, Mosaic, Lynx stb.) képes ezeket a címeket megérteni és azonnal megjeleníti a kívánt információforrást. Az alábbi URL-ek a cikk írásakor (1995. augusztus közepe) voltak érvényben, idôvel -- a gyors változások miatt -- elavulhatnak. A hivatkozott információforrások csak kiragadott példák, mindegyik helyett lehet számos hasonlót találni az Interneten. A *-gal megjelöltek a fontosabbak, ezek közül többen szerepelnek a szövegben példaként.

Diszkusszió, ill. további információk: a szerzô, mailto:kondrot@gold.uni-miskolc.hu ; a jelen dolgozat illusztrált hipertext változata, http://www.atomki.hu/debrecen/debszem/.

[1] Drótos László: Merre tovább az Infósztrádán? -- Networkshop'95 konferencia kiadványa, NIIF, Gödöllô, 1995. április 19-21. gopher://gopher.mek.iif.hu/00/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/netwsh95/merre.hun

[2]* Library of Congress Home Page, http://www.loc.gov

[3] "DreamWorks and Silicon Graphics to Develop DreamWorks Digital Studio of the 21st Century" (sajtóközlemény), http://www.studio.sgi.com/Dreamworks.html

[4 ] Hanák Péter: Telework'94, http://www.inf.bme.hu/telwrk94.html; gopher://gopher.mek.iif.hu/00/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/hanak.hun

[5] * DigiCash HomePage, http://www.digicash.com/

[6] Kassai Tamás: Az információs szupersztráda koncepciója és megvalósításának kérdései (szakdolgozat) -- Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Információrendszerek Tanszék, 1995., gopher://gopher.mek.iif.hu/11/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/kassai

[7] Michael J. Paul -- John E. Gochenouer: Telekommunikáció, izolálódás és a magánélet eróziója -- Interpersonal Computing and Technology v. 2, no. 3, pp. 82-98. 1994., gopher://gopher.mek.iif.hu/00/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/privacy.hun

[8] * NASA Online Educational Resources, http://www.nasa.gov/nasa_online_education.html

[9] USGS Education Resources, http://www.usgs.gov/education/index.html

[10] Newton BBS -- "Ask a Scientist", telnet://newton.dep.anl.gov (login:BBS)

[11] Educational Technology - Educational VR (MUD), http://tecfa.unige.ch/edu-comp/WWW-VL/eduVR-page.html

[12] MicroMuse, telnet://michael.ai.mit.edu (login: guest)

[13] Az idézet forrása: Adam Gaffin: Nagy Internet kalauz mindenkinek -- IIF, Budapest, 1994., http://svwi.szkp.uni-miskolc.hu/kalauz/

[14] Glenn Hoyle: Distance Learning on the Net, http://www.interaccess.com/users/ghoyle/

[15] Virtual Turist -- Hungary, http://www.city.net/countries/hungary/

[16] * Magyar Elektronikus Könyvtár, gopher://gopher.mek.iif.hu/

[17] Project Gutenberg, http://www.w3.org/hypertext/DataSources/bySubject/Literature/Gutenberg/Overview.html

[18] * Hungary Online Directory -- Képzômûvészet, http://www.hungary.com/Magyar/hudir/Arts/Fine_Arts/

[19] The World-Wide Web Virtual Library: Electronic Journals, http://www.edoc.com/ejournal/

[20] * Postmodern Culture, http://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html; Mendeleev Communications, http://mc.ioc.ac.ru/mc.htm; Anthropoetics, http://www.humnet.ucla.edu/humnet/anthropoetics/home.html; InterJournal Home Page, http://dynamics.bu.edu/InterJournal/

[21] * Jelenkor, http://ipisun.jpte.hu/pecs/jelenkor/; Replika, http://szocio.tgi.bme.hu/replika/replika.html; Publicationes Mathematicae Debrecen (csak absztrakt és index), http://neumann.math.klte.hu/publi.html; Hungarian Journal of Industrial Chemistry (csak absztrakt és index), gopher://miat0.vein.hu/11/english/HJIC

[22] Particle Data Group Welcome Page, http://pdg.lbl.gov/

[23] EMBnet: European Molecular Biology Network, http://beta.embnet.unibas.ch/embnet/info.html

[24] Expert Systems in Medicine, http://amplatz.uokhsc.edu/acc95-expert-systems.html

[25] Magyar Gábor: Intelligens városok -- Networkshop'95 konferencia kiadványa, NIIF, Gödöllô, 1995. április 19-21., gopher://gopher.mek.iif.hu/00/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/netwsh95/magyar.hun

[26] * Welcome to the White House, http://www.whitehouse.gov/; The Icelandic Parliament, http://www.althingi.is/

[27] Zsadon Béla: Amszterdam Digitális Város -- NARANCS-L lista archívuma, 1995. http://www.abc.hu/cybercult/archivum/95_3_30.html; The Digital City (Amsterdam), http://www.dds.nl/dds/info/english/

[28] Prime Minister's Office, Hungary, http://www.meh.hu/default.htm

[29] * Magyar Országgyûlési Hivatal, http://www.mkogy.hu/

[30] HIX HomePage, http://hix.mit.edu/

[31] Köz-Hely Egyesület a Nyilvános Számítógéphálózatokért, http://caesar.elte.hu/Koz-Hely/

[32] Kis Magyar Törvénytár, http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/index.html

[33] Public Advocate for New York City, http://spanky.osc.cuny.edu:80/~advocate/

[34] FedWorld Beta Home Page, http://www.fedworld.gov/

[35] The 1996 Presidential Election, http://www.gop.org/pe1996.html


* A gödöllôi Networkshop'95 c. konferencián elhangzott elôadás [1] átdolgozott és kibôvített változata


Az eredeti HTML-változata; (09:05, Október 14, 1995)