Nagyenergiájú Auger elektronok keltését kísérő gerjesztési és

elektrontranszport folyamatok szilárd anyagokban

 

doktori (Ph.D.) értekezés

Berényi Zoltán

Fedőlap

Kezdő idézet

Tartalomjegyzék:

1.

Bevezetés

1

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elméleti összefoglaló

2.1. – Jelenségek, mérési módszerek

2.1.1. – Alapjelenségek

2.1.1.1. – Alapjelenségek I., foto-effektus, Auger-effektus

·   Gerjesztés és ionizáció; a fotoelektromos-jelenség

·   Relaxáció; az Auger-folyamat

·  Az Auger-elektronok kinetikus energiája, a kémiai eltolódás és az Auger-paraméter; Az Auger-átmenetek valószínűsége

2.1.1.2. – Alapjelenségek II.; Elektronok rugalmas és rugalmatlan szóródása

·   Rugalmas szórás; hatáskeresztmetszet; recoil- és Doppler-effektus

·   Rugalmatlan szórás; extrinsic és intrinsic plazmonok

·   Az energiaveszteségi függvény

·   Monte-Carlo szimulációk

·  Az elektronok rugalmatlan közepes szabad úthossza

2.1.2. – Az elektronspektroszkópia kísérleti módszerei (XPS, AR-XPS, AES, XAES, REELS)

·   Röntgen Fotoelektron Spektroszkópia – XPS

·   Szögfeloldású Röntgen Fotoelektron Spektroszkópia – AR-XPS

·   Auger Elektron Spektroszkópia – AES

·   Röntgen gerjesztésű AES – XAES

·  Elektron Energia Veszteségi Spektroszkópia – EELS

2.2. – Az általam használt kísérleti berendezések és azok működésének bemutatása

·   Az ATOMKI ESA-31 jelű spektrométere

·   A DESY-HASYLAB-BW2-SES200 mérőberendezése

 

 

3

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

35

 

 

3.

Saját eredmények

3.1. Elektronszórási paraméterek meghatározása

 

3.1.1. – Rugalmas elektronszórás, recoil- és Doppler-effektus

45

3.1.2. – Elektronok rugalmatlan szórási közepes szabad úthosszának meghatározása Co, Cu, Ge, Si és Au mintákban, a 2-10 keV elektron energia tartományban

55

3.1.3. – Elektron energia veszteségi függvények Si, Ge és Al anyagokra

64

3.2. Szatellit szerkezet megfigyelése és elemzése Ge, Ni és Cu anyagoknál

 

3.2.1. – Intrinsic és extrinsic plazmongerjesztés Ge KLL spektrumban

70

3.2.2. – Szatellitek Cu és Ni minták KLL spektrumában

76

4.

Függelék

83

5.

Összefoglalás

84

6.

Summary

86

7.

Köszönetnyilvánítás

88

8.

Irodalomjegyzék

89

 

Egyéb mellékelt dokumentumok:

                                                Témavezetői és hallgatói nyilatkozat

                                                Betétlap a bizottságokról

 

Tézisfüzet